Faglig støtte og praktisk hjælp i skolen
I Lolland kommune skal alle børn og unge være aktive i læringsmiljøer, der skaber stærke faglige og sociale fællesskaber.
Gode kammeratskaber, trivsel, læring og udvikling er den bedste forudsætning for at børnene bliver så dygtige, som de kan.
Skolerne udvikler fleksible og dynamiske læringsmiljøer ved at fokuserer på, hvordan den enkelte elevs mulighed for faglig og social deltagelse og udvikling tilgodeses i fællesskabet.
Skolerne har flere forskellige støttemuligheder.
 
En mulighed er holddeling
Holddeling kan etableres på klasseniveau, årgangsniveau og trinniveau.
Holddeling kan laves på baggrund af fag, emne, tema, fagligt niveau, køn, interesser og ønsker - alle med det formål, at optimere elevernes læringsudbytte.
En undervisningsmetode der understøtter holddelingen, er anvendelsen af en differentieret tilgang til læring.
 
En anden mulighed er ressourcecentre
Alle skoler har etableret ressourcecenter. Ressourcecentrene har tilknyttet læsevejledere, matematikvejledere, IT-vejledere, LKT-vejledere og motivationsvejledere. Ressourcecentrene suppleres og vejledes af konsulenter fra PPRC (Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings Center).
Ressourcemedarbejderne understøtter klasse- og årgangsteams i deres planlægning, gennemførelse, evaluering samt fortsatte udvikling af holddelingsprincipper, undervisningsdifferentiering, inddragelse af IT og andet materiale i undervisningen samt fokus på trivsel.
 
Supplerende undervisning
Skolen er forpligtet på at yde faglig støtte til elever, der vurderes at have behov herfor.  Skolens ressourcecenter understøtter den supplerende undervisning igennem elevers deltagelse i intensive læse- eller matematikløft i klassen, i mindre grupper, eller på hold med elever fra flere eller andre årgange.
Ressourcecentret har i tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige medarbejdere fokus på skolernes arbejde med overgange, tidlig indsats samt digitalisering.
 
Praktisk hjælp
Udover at skolerne er forpligtet til at yde faglig støtte i form af supplerende undervisning, er skolen ligeledes forpligtet til at yde praktisk hjælp til elever, der vurderes at have behov herfor.
PPRC understøtter generelt skolens ressourcecenter med råd og vejledning i forhold til elevers støttebehov.
Faglig støtte og praktisk hjælp er ikke specialundervisning.