Læsning er et politisk indsatsområde i Lolland Kommune.
Det politiske fokus på læsning gælder hele skoleforløbet, men især i indskolingen for at styrke elevernes samlede indlæring. Derfor arbejdes der i Lolland Kommune med resultatmål for læsning i indskolingen.

Vores resultatmål er følgende:
 • Efter 1. klasse har 70 % af eleverne knækket læsekoden.
 • Efter 2. klasse har 85 % af eleverne knækket læsekoden.
 • Efter 3. klasse har 95 % af eleverne knækket læsekoden.

Forskningen viser, at læsestandpunktet er den mest afgørende enkeltfaktor for det enkelte individs senere uddannelsesniveau.
Formålet med Lolland Kommunes læsestrategi er, at beskrive de overordnede mål og rammer for læseindsatsen i Lolland Kommune.
Læsestrategien skal vise vejen for konsulenter, ledere og pædagogisk personale.
Det er af afgørende betydning, at alle børn og unge i Lolland Kommune opnår sikre kompetencer i læsning og skrivning.

10 målsætninger for Lolland Kommunes læsestrategi
Helt specifikt sigter Lolland Kommunes læsepolitik mod:

 • At forebygge at elever udskilles til specialundervisning grundet læse/skrivevanskeligheder
 • At udnytte investeringer i IT- udstyr på skolerne optimalt
 • At udmønte politiske ønsker om Læsning som politisk indsatsområde i en konkret indsats
 • At understøtte alle elevers læsekompetence – uanset oprindeligt niveau
 • At understøtte lærernes kompetenceudvikling
 • At højne deltagelsesniveauet for alle elever
 • At øge alle elevers grad af selvhjulpenhed
 • At mindske skellet mellem almen- og specialundervisning
 • At understøtte lærerne i at udvikle arbejdsformer, der fremmer inklusionen af elever i risiko for at skulle modtage specialtilbud

Aktører i forhold til læsning

Læsekonsulenten
Læsekonsulenterne arbejder overordnet med læsning.

Det indebærer ydelse af faglig ekspertise i samarbejdet med skolesektor, skoleledelse og kommunens pædagogiske udviklingskonsulent om løbende evaluering af kommunens læsestrategi og læseindsats.
Derudover samarbejder læsekonsulenten igennem løbende vidensdeling og sparring med skoleledelsen, skolebibliotekarerne, pædagogiske it-vejledere og læsevejlederen om at udvikle det professionelle læsearbejde på skolen, evaluere læseresultaterne og igangsætte initiativer til at fremme læselyst og motivation.
Læsekonsulenten diagnosticerer elever med specifikke læse/stavevanskeligheder (dysleksi) og elever med svære sproglige vanskeligheder.

Læsevejlederen
Læsevejlederne arbejder med læsning på skolerne.
Lolland Kommunes skoler har mindst én læsevejleder på hver skoleafdeling. Læsevejlederens opgaver er, i samarbejde med skoleledelsen, skolebibliotekarerne, pædagogiske it-vejledere og læsekonsulenten, at medvirke til at udvikle det professionelle læsearbejde på skolen, evaluere læseresultaterne og igangsætte initiativer til at fremme læselyst og motivation.

Skoleledelsen
Skoleledelsen har det overordnede ansvar for skolens læseindsats, herunder skolens egen handleplan for løsning.

Et fælles kommunalt testbatteri
Test, prøver og andre evalueringsredskaber anvendes som grundlag for opfølgning og planlægning af læsningen i undervisningen.
Gennem formelle og standardiserede test og prøver dokumenteres elevens udbytte af undervisningen, og i relation til ”Fælles Mål”skal elevens individuelle læringsmål udarbejdes med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og behov.
Området omkring testning og evaluering af læsning er i stadig udvikling.
Der anvendes i Lolland Kommune et fælles kommunalt testbatteri for på den måde at sikre monitoreringen af læseniveauet både på kommunalt og lokalt plan. Resultaterne afrapporteres i den årlige kvalitetsrapport for folkeskolen.